Yu Kurosaki

Yu Kurosaki Senko R2/SG2 Hammered Sujihiki Japanese Knife 270mm Shitan Handle


$339.00 USD
YU-R2-SE-SU270S2

View Full Details