Yu Kurosaki

Yu Kurosaki Senko R2/SG2 Hammered Sujihiki Japanese Knife 240mm Shitan Handle


$319.00 USD
YU-R2-SE-SU240S2G

View Full Details